RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Informacje podstawowe

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

ul. Kontenerowa 9

80-601 Gdańsk

tel. (+48) 58 737 78 60

fax (+48) 58 737 69 05 

e-mail: gdansk.griw@wetgiw.gov.pl , sekretariat@griwgda.pl

Strona internetowa: www.griwgda.pl

NIP: 957-099-77-33                      REGON 220627148

Godziny urzędowania: w dni powszednie od 800 do 1600.


Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku, jako organ niezespolonej administracji rządowej działającej w województwie pomorskim oraz warmińsko-mazurskim, w ramach swojej kompetencji rzeczowej i miejscowej realizuje zadania podstawowe wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego a także w zakresie urzędowej kontroli pasz oraz dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, w szczególności przez:

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt żywych, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego w tym zakresie
  • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz paszach
  • monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
  • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej (TRACES, RASFF)

Terytorialny zakres działania Granicznego Lekarza Weterynarii w Gdańsku obejmuje: morskie przejście graniczne Gdańsk-Port, morskie przejście graniczne Elbląg a od dnia 1 stycznia 2018 r. także przejście graniczne drogowe Bezledy (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii)Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku wykonuje swoje zadania przy pomocy Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, którego jest kierownikiem.
Szczegółową organizację, tryb pracy oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku określa Zarządzenie nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dziennik Urzędowy Min. Rol. i R.W z 2010 r. nr 3, poz. 3) oraz regulamin organizacyjny ustalony zgodnie z wymogami paragrafu 5 powyższego zarządzenia przez Granicznego Lekarza Weterynarii w uzgodnieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii.W rozumieniu przepisów o finansach publicznych Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku jest państwową jednostką budżetową.
Inspektorat został utworzony na podstawie decyzji nr 1 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 30 maja 2008 r. wydaną na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznychW ramach inspektoratu funkcjonują 2 graniczne posterunki kontroli weterynaryjnej, zatwierdzone na podstawie przepisów Unii Europejskiej do przeprowadzania kontroli przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt żywych, zgodnie z przyznaną kategorią (Decyzja Komisji 2009/821/WE) z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES, (Dz. U. UE L 296 z 12.11.2009, s. 1 z późn. zmianami).
a mianowicie:

  1. na morskim przejściu granicznym Gdańsk-Port: Graniczny Posterunek Kontroli w Gdańsku (BIP Gdańsk, nr TRACES: PL GDN 1) w obrębie którego działają trzy Ośrodki Inspekcyjne (IC1, IC2 oraz IC3).
  2. na przejściu granicznym drogowym Bezledy: Graniczny Posterunek Kontroli w Bezledach (BIP Bezledy, nr TRACES PL BEZ 3.

Zgodnie z kompetencją zawartą w prawodawstwie krajowym (Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006 r.) Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku prowadzi również graniczne kontrole przesyłek pasz wprowadzanych na terytorium Wspólnoty Europejskiej poprzez: port morski w Gdańsku, port morski w Elblągu oraz przejście graniczne drogowe Bezledy.(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych)Według Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku jest organem Inspekcji Weterynaryjnej I instancji podległym Głównemu Lekarzowi Weterynarii (organ II instancji, odwoławczy).Opublikował: Admin Griwgda
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Dariusz Walecki
Dokument z dnia: 25.04.2019
Dokument oglądany razy: 81 984