RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.12.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Skargi i wnioski

Informacja w sprawie zasad przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku

Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r. nr 78 poz. 483 z późn. zm.) każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Przedmiotem SKARGI może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem WNIOSKÓW mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Prawo powyższe zgodnie z treścią art. 221. § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.) realizowane jest w odniesieniu do Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku na zasadach określonych w przepisach działu VIII tejże ustawy oraz regulacjach zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r. nr 5 poz.46)

Skargi w sprawach dotyczących zadań lub działalności Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku należy składać do Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie, na adres:
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa,
Tel. (+48) 22 6232089; fax. (+48) 22 6231408.

Wnioski dotyczące działalności Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, a także skargi w sprawach indywidualnych oraz w sprawach, w których toczy się postępowania administracyjne lub, w których została wydana ostateczna decyzja administracyjna należy składać w sekretariacie Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku:
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Ul. Kontenerowa 9
80-601 Gdańsk
Tel. (+48) 58 7377860; fax. automat. (+48) 58 7376905

E-mail: gdansk.griw@wetgiw.gov.pl , sekretariat@griwgda.pl

                                                     Godziny urzędowania:
7.30 – 15.30 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).


Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku lub jego Zastępca przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków w dniach pracy urzędu, w każdy:

  • poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 17.00
  • wtorek, w godzinach od 13.00 do 15.30

Przyjmowanie obywateli odbywa się w siedzibie głównej urzędu, Gdańsk, ul. Kontenerowa 9.


Podstawy prawneOpublikował: Dariusz Walecki
Publikacja dnia: 14.12.2014
Podpisał: Dariusz Walecki
Dokument z dnia: 14.12.2014
Dokument oglądany razy: 3 389