Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1 (dalej: RODO), Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku informuje, że:

 1. W ramach zadań realizowanych przez Granicznego Lekarza Weterynarii w Gdańsku administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku (adres siedziby głównej urzędu: ul. Kontenerowa 9, 80-601 Gdańsk, kontakt: e-mail: gdansk.griw@wetgiw.gov.pl, tel. +48 58 7377860, fax. +48 58 7376905;)
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu:

  1)  wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Granicznym Lekarzu Weterynarii w Gdańsku na mocy prawa unijnego i krajowego, w szczególności obowiązków wykonywanych na podstawie przepisów:

  2)  realizacji umów zawartych z kontrahentami;

  3)   w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody;

 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji sprawy, z którą osoba fizyczna zwraca się do Granicznego Lekarza Weterynarii w Gdańsku oraz w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 5. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 6. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 7. Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile;
 8. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +48 58 7377860 lub adres e-mail: iod@griwgda.pl;


Opublikował: Admin Griwgda
Publikacja dnia: 05.06.2018
Podpisał: Dariusz Walecki
Dokument z dnia: 05.06.2018
Dokument oglądany razy: 4091
22.06.2024 // www.griwgda.pl/bip