Dostęp do pozostałych informacji publicznych nie umieszczonych w Biuletynie


Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.


Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Ponadto informacje publiczne udostępniane są w drodze wywieszenia informacji w inspektoracie na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca jest informowany w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznych na wniosek, następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że uniemożliwiają to środki techniczne, którymi dysponuje Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub formie określonych we wniosku, wnioskodawca jest pisemnie powiadamiany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i sposobie lub formie, w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeśli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się w drodze decyzji.
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku umożliwia kopiowanie, drukowanie lub przesłanie albo przeniesienie informacji publicznych na powszechnie stosowany nośnik informacji.
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z tym, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia, możliwe jest pobranie od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), z tym że:

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż informacja niejawna, tajemnica skarbowa lub tajemnica statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.
Podmiot, którego dotyczy wyłączenie informacji publicznej, ma interes prawny w przystąpieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej.
Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wniosek o udostępnienie infomacji publicznej


Opublikował: Admin Griwgda
Publikacja dnia: 10.05.2011
Podpisał: Dariusz Walecki
Dokument z dnia: 18.03.2011
Dokument oglądany razy: 5992
19.07.2024 // www.griwgda.pl/bip